Napište nám zprávu
🔴 PROHRÁL FED SOUBOJ A ČEKÁ TRHY PROPAD?
Rekordní zlato kvůli strachu 🔥 Bitcoin CZ rybníček
🔴 PROHRÁL FED SOUBOJ A ČEKÁ TRHY PROPAD?
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Jak analyzovat akcie – výkaz zisků a ztrát, rozvaha a peněžní toky – návod na analýzu společnosti


V tomto článku si představíme, jak analyzovat akciovou společnost, kterou hodláme přidat do investičního portfolia. Než se do samotné analýzy pustíme, je zapotřebí si nejdříve představit, co obsahují finanční výkazy společnosti.

analýza akcie společnosti

Jak na analýzu akcií

Finanční výkazy se skládají z:

  • Výkazu zisků a ztrát (Income Statement)
  • Rozvahy (Balance sheet)
  • Přehledu o finančních tocích (Cash flow Statement)

O fundamentální analýze pravděpodobně slyšel každý z nás, ale co to vlastně je?

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat hospodaření společnosti, přičemž aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty.

Fundamentální analytici se snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu akcie a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnávají s aktuálním kurzem (cenou akcie) a snaží se zjistit, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji).

Dá se říct, že právě tento mechanismus udržuje v převážné většině aktuální kurz akcie kolem její vnitřní hodnoty.

Všechny tyto výkazy můžete hledat buď přímo u daných společností (nejlépe vyhledávat „investor relations + název společnosti“), nebo na stránkách, které už tyto informace shromáždily za vás, například Yahoo finance nebo SeekingAlpha.

Video – jak analyzovat akcie


Jakuba i najdeš v naší Discord skupině.

Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂

Pro patrony jsem sepsal stručný návod, na co se při výběru akcie zaměřuji a na co si dávám pozor -> pokračuj.


XTB

Jak správně analyzovat společnost

Finanční výkazy si rozebereme na společnosti Apple. Pokud si danou společnost vyhledáme na Yahoo finance a v záložce přejdeme do kolonky Financials, tak se nám ukáže nabídka na všechny tři typy výkazů. Dále dostaneme nabídku, zda chceme roční nebo kvartální výsledky.

My se podíváme na roční výsledky

Jak správně analyzovat společnost

Výkaz zisků a ztrát – Income Statement

Na úvodní stránce vidíme výsledky za poslední 4 roky + TTM (trailing twelve months), což jsou výsledky za posledních 12 měsíců. Je důležité, abyste nad Income Statement přemýšleli jako nad tokem peněz od hrubých tržeb (Total Revenue) až k čistému zisku (Net Income). 

Ještě je třeba si pohlídat měnu a v jakých násobcích jsou daná čísla zobrazována. Tuto informaci většinou najdete buď nad nebo pod výkazem. Zde vidíme, že hodnoty jsou v USD a číslo, které vidíme, musíme ještě vynásobit 1 000x.

Total Revenue

Jedná se o tržby, které společnost dokázala vyprodukovat za daný rok nebo posledních 12 měsíců. Může se jednat o produkty nebo služby. Pokud se čísla zvyšují, je to pozitivní ukazatel, neboť byznys společnosti roste. Vidíme, že společnosti Apple se tento trend daří udržet.

Cost of Revenue

Jedná se o náklady, jež musí firma zaplatit, aby mohla svoji službu nebo produkt prodávat. V překladu bychom řekli náklady na tržby. Budou zde zahrnuty náklady na výrobu, subdodávky nebo dopravní náklady aj. Apple potřeboval v roce 2021 skoro 213 miliard dolarů, aby vygeneroval tržby 365,8 miliardy dolarů. Abyste lépe pochopili, kde se čísla v Total Revenue a Cost of Revenue vzala, je dobré si zjistit, v čem daná společnost podniká.

Gross Profit

Jedná se o údaj, který získáme, pokud od Total Revenue odečteme Cost of Revenue. Nyní již můžeme zjistit hrubou marži společnosti! Výpočet provedeme pomocí vzorce Gross Profit/Total Revenue a výsledek vynásobíme 100, abychom získali výslednou hodnotu v %. Výpočtem zjistíme, že hrubá marže Apple v roce 2021 byla skoro 42 %. Jednoduše řečeno, z každých 100 dolarů, které se vyprodukují v tržbách, zůstane společnosti v hrubém zisku 42 dolarů.

Income statement analýza akcie

Operating Expense

Pod těmito náklady se skrývají reklamy, marketing, platy a odměny, právní spory, pojištění a spoustu dalšího.

Operating Income

Pokud od Gross Profit odečteme Operating Expense, získáme právě Operating Income, což je zisk před úroky a zdaněním. Tento údaj nám umožňuje posoudit, jak si stojí podnik bez vlivu zdanění, který se v jednotlivých zemích liší. Nyní si můžeme zjistit provozní marži, kterou určíme, když Operating Income vydělíme Total Revenue a opět výsledek vynásobíme 100 pro získání procentuální hodnoty.

Kvalitní provozní marže se pohybuje od 15 % a více, ovšem v závislosti na daném segmentu.

Net Income

Finální hodnotou Výkazů zisků a ztrát je čistý zisk nebo ztráta (záporné číslo se znázorňuje minusem nebo závorkami).

Basic EPS

Další ukazatel, který se nachází v Income Statement, je Basic EPS, tedy zisk na akcii. Jako investoři budeme opět preferovat, aby tato hodnota rostla. Tuto hodnotu můžeme získat, pokud podělíme Net Income celkovým počtem akcií.

tvorba akciového portfolia

Rozvaha – Balance sheet

Abychom si ukázali, kde všude se dají finanční výkazy najít, přejdeme nyní k portálu Finviz a k společnosti Northrop Grumman. Finanční výkazy na Finviz najdeme úplně dole pod popisem byznysu dané společnosti. Můžeme zde zdarma vidět poslední tři roky a dalších 5 let si lze přikoupit. Ve zkratce by se dalo říct, že Rozvaha dává přehled o aktivech a pasivech společnosti. Nejedná se tedy o tok peněz, ale o přehled, co společnost vlastní a co případně dluží. 

Current Assets – Krátkodobá aktiva

Krátkodobá aktiva jsou aktiva, která mohou být zpeněžena do jednoho roku.

Cash and Equivalents

Jedná se o hotovost nebo ekvivalent (např. dluhopisy s krátkodobou splatností), které podnik vlastní. Jiné portály do této kategorie mohou také zařadit krátkodobé investice (short term investments), ale to, jak vidíme, Northrop Grumman nemá.

Receivable

Pohledávky představují peníze, které jsou dluženy společnosti. NOC prodal například bezpilotní prostředek Global Hawk na fakturu s dobou splatnosti menší než jeden rok, tím pádem majitel nového dronu dluží společnosti NOC.

Inventory

Zboží, které má společnost na skladě a může ho prodat do jednoho roku.

analýza akcie rozvaha

Poslední řádek, který má i šedé podbarvení, je součet krátkodobých aktiv.

Non-current Assets – Dlouhodobá aktiva

Dlouhodobá aktiva jsou aktiva, která mohou být zpeněžena až za jeden rok a déle.

Property, Plant And Equipment

Hodnota všech budov, pozemků, nábytku, výrobních strojů atd., které podnik koupil pro provozování své činnosti.

Goodwill

Jedná se o hodnotu dané společnosti, na kolik se ona sama cení. Pokud tedy budeme chtít koupit Norhtrop Grumman, budeme potřebovat celkem 17,5 miliardy USD.

Non-current Assets - Dlouhodobá aktiva

Posledním řádkem je součet krátkodobých a dlouhodobých aktiv.

online kurz akcie

Current Liabilities – Krátkodobé závazky

Jak už název napovídá, jedná se o závazky, tedy dluh společnosti, který musí být splacen do jednoho roku. Může se jednat například o subdodávky nebo o bankovní úvěry.

Payable

Věřitelé dodávají produkty nebo služby společnosti NOC, které poté vystaví fakturu a tím se stávají jejich věřiteli.

Short term Debt – zde mluvíme většinou o dluhu bance.

Current Liabilities - Krátkodobé závazky

Závěrem vidíme opět součet krátkodobých závazků.

Non-current Liabilities – Dlouhodobé závazky

Long term Debt – opět mluvíme o dluhu především bankám, ale splatnost dluhu je delší než jeden rok.

Non-current Liabilities - Dlouhodobé závazky

Stockholders‘ Equity (Total Equity) – pokud od celkových aktiv odečteme celkové závazky, získáme majetek akcionářů.

analýza společnosti

Total Common Shares Outstanding – celkový počet akcií, které má společnost v oběhu.

Full-Time Employees

Poslední údaj, který si představíme v rámci Rozvahy, je, kolik má společnost zaměstnanců. Tento údaj na Yahoo Finance najdete v kolonce Profile, nikoli v Rozvaze.

Likvidita

Likviditu společnosti již v rozvaze na Finviz nenajdeme, ale pomocí údajů z rozvahy jsme schopni si ji dopočítat. Jestliže podělíme krátkodobá aktiva krátkodobými závazky, získáme likviditu společnosti. Pokud společnost má likviditu přes 1, tak je to považováno za dobrou likviditu.

recenze brokerů

Přehled finančních toků – Cash flow

Poslední finanční výkaz si ukážeme na dalším hojně využívaném portále, a to SeekingAlpha a na společnosti Alphabet. SeekingAlpha nám poskytuje informace až 5 let zpátky, což je víc než na Yahoo Finance a Finviz. Finanční výkazy najdeme pod kolonkou Financials.

Přehled o finančních tocích nám říká, jak podnik nakládá se svými penězi. Jinými slovy, jak cash přichází a odchází. Cash flow statement je rozdělen do provozních, investičních a finančních aktiv.

Provozní aktiva

Depreciation & Amortization – majetek se znehodnocuje používáním a stářím, tedy mluvíme zde o odpisech a amortizaci.

Stock-Based Compensation – vyplácení zaměstnanců novými akciemi.

Change In Accounts Receivable – změna peněz, které jsou společnosti dluženy. Záporné číslo říká, že množství peněz, které jsou společnosti dluženy, se zvýšilo.

Change In Inventories – ukazuje, jak se změnil peněžní tok v inventáři. Záporné číslo signalizuje, že společnost rozšiřuje svůj inventář. Ale společnost Alphabet v inventáři nic nemá, proto tam nejsou vidět žádné pohyby.

Cash From Operations – jedná se o provozní Cash flow. Bráno jako suma všech bodů v provozních aktivech.

Provozní aktiva

Investiční aktiva

Capital Expenditure – kapitálové náklady (také označované jako CAPEX) představující sumu peněz, která je potřeba na obnovu majetku společnosti. Může se jednat o nákup nového nebo opravu starého zařízení.

Cash Acquisitions – zobrazen je finanční tok, tedy utrácení nebo přijímání peněz z akvizic jiných společností.

Cash From Investing – dává nám přehled o peněžních tocích z celkových investic.

Free Cash Flow – tento údaj na rozdíl od Yahoo Finance není na SeekingAlpha přímo uveden, ale získáme ho, pokud od Cash From Operations odečteme CAPEX.

Investiční aktiva

Finanční aktiva

Total Debt Issued – představuje celkovou částku, kterou společnost vydala v dluhopisech (úvěrech aj.). Kladné číslo značí, že Alphabet vydal dluhopisy a přijal hotovost.

Total Dept Repaid – částka, která byla vynaložena na splacení dluhu (dluhopisů aj.).

Repurchase of Common Stock – hodnota, kterou společnost vynaložila na odkup akcií.

Common & Preffered Stock Dividends Paid – tento údaj sice nenalezneme u společnosti Alphabet, ale u jiných můžeme, jelikož je zde uvedena suma, kterou společnost vyplatila na dividendách.

Finanční aktiva

Závěr k analýze výkazů

Ukázali jsme si, co sledovat ve finančních výkazech a kde dané informace hledat. Projděte si jednotlivé portály a zvolte si ten, který vám bude nejvíc vyhovovat, nebo je mezi sebou kombinujte (jako my).

Nezmiňoval jsem zde, jak získat údaje jako P/S nebo P/B a podobné hodnotové ukazatele, jelikož ty si můžete najít v akciovém slovníku nebo si přehrajte video níže.

Pokračuj na Patreon a zjisti, jak analyzovat akcii před přidáním do portfolia.

Pro patrony jsem sepsal stručný návod, na co se při výběru akcie zaměřuji a na co si dávám pozor -> pokračuj.

Patreon TradeCZ

Nakupuj akcie u ověřených brokerů!

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 KčEbook