Napište nám zprávu
Broker roku 2021
Kdo vyhrál anketu?
„Vaše podpora v tradingu.“

Jak danit příjmy z obchodování a investování. Zdanění akcií, dividend, kryptoměn, forexu a ETF – návod, příklady


Petr Plecháč 22. 9. 2021

Každý investor po uplynutí kalendářního roku sleduje svou výkonnost, plácá se po ramenech za úspěšné obchody, zpytuje svědomí u těch neúspěšných.

Zpětné hodnocení výkonnosti však nezajímá pouze investora či tradera, dalším zájemcem těchto informací je i finanční úřad.

trading a daně 2021 2022

Hned na úvod je zapotřebí si uvědomit, že tento článek není žádným doporučením i přesto, že vychází z reálných zkušeností a názorů odborníků.

Tento článek byl sepsán jako pokračování v tématu Trading a daně, níže je první video do problematiky zdanění zisků z investování a tradingu (2020).

Podání daňového přiznání

Fyzické osoby mohou být povinny podat daňové přiznání za zdaňovací období, kterým je u fyzických osob vždy kalendářní rok.

Které osoby mají povinnost podat daňové přiznání?

 • investor, jehož celkové roční zdanitelné příjmy přesáhly 15 000 Kč,
 • investor, který má současně příjmy ze zaměstnání a jehož zdanitelné příjmy z investování jsou vyšší než 6 000 Kč.

Zákon v tomto případě nemluví o příjmech ponížených o výdaje, tj. zisku, ale o dosažených příjmech z uskutečněných prodejů. Můžeme vidět, že hranice jsou poměrně nízké a povinnost podávat daňové přiznání tak nastane u většiny investorů. Zdůrazňujeme, že se jedná o zdanitelné příjmy, tj., nikoli o příjmy od daně osvobozené.

Video – jak danit příjem z tradingu a investování 2021/2022

XTB trading

Získejte ukázku, jak vyplnit daňové přiznání

Daňové přiznání trading a investování

Potřebujete pomoct s podáním daňového přiznání? Napište mi na info@tradecz.cz


Rozdělení příjmů

Příjmy, kterých může daňový poplatník dosáhnout, jsou v zákoně o daních z příjmů rozděleny následovně:

 • příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání),
 • příjmy ze samostatné činnosti (podnikání),
 • příjmy z kapitálového majetku (z držby dividend, úroky aj.),
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy.

Investory bude nejvíce zajímat zdaňování příjmů z kapitálového majetku (dividend) a ostatních příjmů, kde zdaňujeme prodej cenných papírů, trading či kryptoměny.

V tomto článku se zaměříme detailněji na zdanění vybraných investičních instrumentů.

Trading a investování daně

Příjmy z prodeje akcií, podílových listů, ETF, dluhopisů

V rámci dílčího základu daně ostatní příjmy zdaňujeme příjmy z prodeje cenných papírů (akcií, dluhopisů, podílových listů, ETF aj.).

Do ostatních příjmů zahrnujeme pouze příjmy z prodeje, nikoli příjmy z držby, které zahrnujeme do příjmů z kapitálového majetku. Pokud by zároveň fyzická osoba měla investiční instrumenty zahrnuté v obchodním majetku, zdaňovaly by se v rámci příjmů ze samostatné činnosti a podléhaly by odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

V rámci ostatních příjmů existují v zákoně ustanovení týkající se osvobození:
(Časový test pro osvobození vychází z předpokladu, že poplatník neměl cenné papíry zahrnuty v obchodním majetku.)

Cenný papír
prodej do 100 tis. Kč ročnědržba více než 3 roky
osvobozeníosvobození
 • Prodá-li poplatník cenné papíry ve zdaňovacím období za částku do 100 tis. Kč, jedná se o osvobozený příjem, který se do daňového přiznání neuvádí. Zdůrazňujeme, že částkou 100 tis. Kč je míněn příjem, nikoli zisk.
 • Druhá podmínka na osvobození cenných papírů se týká splnění časového testu. Splní-li poplatník časový test a bude držet příslušné cenné papíry po dobu delší než 3 roky, jedná se rovněž o osvobozený příjem.

Nejsou-li naplněny podmínky pro osvobození, jedná se o zdanitelný příjem, kde jako výdaj můžeme uplatnit kromě nabývací ceny cenného papíru i další výdaje související s uskutečněním převodu (např. brokerské poplatky).

patreon tradecz
Podpořte nás jako Patron

Akcie a investice v cizí měně

Nejčastějším investičním instrumentem, se kterým poplatníci obchodují, jsou akcie.

Vzhledem k malým investičním příležitostem a nízké likviditě na českém akciovém trhu se poplatníci velmi často poohlížejí po zahraničních investičních příležitostech na likvidnějších trzích v cizích měnách a pro účely daňového přiznání je nutné tyto příjmy přepočíst na české koruny správnými kurzy.

Daně a trading

Při přepočtu na české koruny může poplatník, který nevede účetnictví, použít tzv. jednotné kurzy stanovené Generálním finančním ředitelstvím v pokynu GFŘ D-49, který je volně dostupný, nebo pro přepočet použije kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou.

Příklad výpočtu daně a aplikace směnných kurzů

Pan Bohatý nakoupil v roce 2019 1 000 kusů akcií společnosti ABC ve dvou nákupech:

 • první nákup realizoval 1. 2. 2019 při kurzu akcie 40 USD, nakoupil 400 akcií
 • druhý nákup byl realizován 30. 6. 2019 při kurzu 38 USD, nakoupil dalších 100 akcií.
příklady zdanění trading

V roce 2020 se následně rozhodl prodat 410 kusů akcií při kurzu 100 USD. Jaký bude daňový základ?

Pan Bohatý si pro přepočet na české koruny vybral použití jednotného kurzu, který v roce 2019 činil 22,96 CZK/USD a v roce 2020 poté 23,14 CZK/USD.

Pan Bohatý nesplní podmínky pro osvobození, a jedná se tedy o zdanitelný příjem. Výše příjmu za rok 2020 činí 410 akcií x 100 USD x 23,14 CZK/USD = 948 740 Kč. Jako výdaj můžeme použít nabývací cenu, kterou musíme přepočíst jednotným kurzem z roku 2019. Další otázkou je, jakou metodou budeme oceňovat postupné úbytky akcií. Poplatník má v podstatě dvě možnosti, a to buď použít metodu FIFO (oceňovací metoda úbytku akcií či jiného aktiva, kdy nám nejprve ubývají historicky starší nákupy) nebo metodu váženého aritmetického průměru. V tomto příkladu je počítáno s úbytkovou metodou FIFO. Výši výdajů spočítáme následovně: (400 akcií x 40 USD + 10 akcií x 38 USD) x 22,96 CZK/USD = 376 085 Kč. Dílčí základ daně pana Bohatého činí 572 655 Kč.

XTB akcie

Zdanění příjmu z kryptoměn

daně a kryptoměny

V posledních letech téměř není investora, který by nesledoval vývoj cen Bitcoinu či Etherea na trzích a jejich rapidní nárůst. Jak tedy takové příjmy z Bitcoinu či altcoinů danit?

Z kryptoměn je možné v podstatě realizovat dva typy příjmů, a to těžbou či investováním.

 • Při těžbě v podstatě dochází k realizaci soustavné činnosti, která by měla být zdaňována v rámci příjmů ze samostatné činnosti (možné nastavit paušální daň).
 • Do ostatních příjmů se tedy zahrnují zisky dosažené nákupem a prodejem těchto instrumentů, kdy zisky jsou převedeny do fiat měny, ale také zisky dosažené při směně jedné kryptoměny za druhou či při nákupu jakéhokoli hmotného statku, při kterém daňový poplatník dosahuje nepeněžního příjmu. V tomto případě kryptoměny daníme sazbou 15 % podle § 10 (právnická osoba 19 %).

Z hlediska kategorizace kryptoměny nesplňují podmínky definice peněz a nejsou považovány ani za cenný papír, nelze na ně tedy uplatnit osvobození po splnění tříletého časového testu nebo osvobození při příjmu do 100 tis. Kč. Ministerstvo financí digitální měny v podstatě považuje za tzv. zásobu svého druhu (komoditu).

Pro účely zdanění nás tedy bude vždy zajímat částka, za kterou byla kryptoměna prodána či směněna a tuto částku budeme porovnávat s výdaji, za které byla kryptoměna pořízena. Pro účely oceňování úbytků je možné použít oceňovací metodu FIFO či vážený aritmetický průměr.

Speciálním případem je otázka, zda danit kryptoměny získané darem nebo jako dědictví. Kryptoměny jsou v tomto případě brány jako zboží určité hodnoty, lze je darovat bezplatně. Později však může být zapotřebí danit zisk z darovaných kryptoměn v případě, že po darování (zdědění) dojde jejich prodejem k realizaci zisku.

Pokud za produkty či služby přijímáte kryptoměny, musíte vystavit fakturu v korunách a k tomu připsat ekvivalent ve vybrané kryptoměně (Bitcoin, Litecoin, Ethereum atp.). Při zdanění těchto příjmů se počítá s korunami a změna kurzu kryptoměn nehraje žádnou roli.

TIP: Přečtěte si co jsou to kryptoměny a jak je bezpečně nakoupit.

Zdanění příjmu z forexu (CFD)

Forex a daně

Obchodování na forexu je u drobných investorů (spekulantů) velmi oblíbené, a většinou se nevyhne nutnosti podat daňové přiznání žádný trader. V tomto případě se většinou bavíme o tzv. CFD, které spadají spolu s opcemi či futures mezi deriváty a daní se sazbou 15 % podle § 10.

U derivátů nebereme v potaz časový test, u CFD na forex měnové páry, indexy či komodity platí dokonce tzv. one-year-limit, kdy nelze držet otevřenou pozici déle než 365 dní.

Více o zdanění derivátech si přečtěte v předchozím článku.

Příjmy z držby

Zdanění dividend

Dividendy zdaňujeme v rámci příjmů z kapitálového majetku, kde se zjednodušeně řečeno zdaňují příjmy z držby takového majetku.

U dividend musí každý investor sledovat zdroj příjmů.

zdanění dividend
 • Pokud jsou dividendy vypláceny tuzemskými daňovými rezidenty, podléhá tento příjem srážkové dani, kdy daň je odvedena samotným plátcem příjmu. Příjemce obdrží dividendu v čisté výši a vůči finančnímu úřadu mu v souvislosti s tímto příjmem nevznikají žádné další povinnosti.
 • Jiná je situace u dividend vyplácených ze zdrojů v zahraničí. Tento příjem při naplnění povinnosti podat daňové přiznání je nutné zdanit jako příjem z kapitálového majetku. Investor na svůj investiční účet zpravidla obdrží dividendu poníženou o daň sraženou v zahraničí. Do daňového přiznání je však povinen uvést hrubou výši příjmu, tj. včetně sražené daně. Zde nám však nastává problém. Pokud byla uhrazena daň v zahraničí a zároveň v českém přiznání uvedeme příjem v hrubé výši, bude jeden příjem zdaněn ve dvou zemích.

Aby nedocházelo ke dvojímu zdanění (poprvé v zahraniční a následně v ČR), má Česká republika s řadou zemí uzavřené smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které zpravidla stanoví možnost započíst daň zaplacenou v zahraniční na daň dle českého přiznání k dani z příjmů.

Zamezení dvojímu zdanění

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění vždy určí metodu, pomocí které lze zabránit dvojímu zdanění, přičemž v teoretické rovině jsou tyto metody dvě:

Vynětí x Zápočet

dvojí zdanění investice
 • Vynětí: Metoda vynětí nám v podstatě vůbec neovlivní základ daně v zemi rezidence (v zemi příjemce dividendového příjmu), neboť v takovém případě příjem plynoucí ze zahraničí v českém daňovém přiznání zcela vylučujeme za zdanění, nicméně ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění tato metoda není příliš rozšířena.
 • Zápočet: Nejčastěji užívaná metoda je dle smluv metoda prostého zápočtu, kdy nejprve postupujeme tak, jako by smlouva o zamezení dvojímu zdanění vůbec neexistovala, a do základu daně zahrneme celosvětové příjmy daňového rezidenta. Příjem zdaníme tuzemskou daňovou sazbou a následně daň zaplacenou v zahraničí můžeme započíst vůči celkové daňové povinnosti, avšak maximálně do výše české daně, která by se týkala příjmů ze zdrojů v zahraničí. Tuto metodu zamezení dvojímu zdanění vysvětlíme na příkladě.

Příklad na provedení prostého zápočtu daně

Pan Novotný, český daňový rezident, podniká v oblasti informačních technologií, přičemž za rok 2021 dosáhl příjmu poníženého o výdaje ve výši 500 000 Kč. V roce 2021 dále obdržel dividendy od amerických společností v hrubé výši 100 000 Kč, z těchto dividend mu byla v zahraničí sražena daň ve výši 25 000 Kč.

Spočítejte finální daňovou povinnost.

příklady zdanění trading
 1. Příjmy z podnikání zdaňujeme v rámci příjmů ze samostatné činnosti, dílčím základem daně je částka 500 000 Kč.
 2. Dividendy přijaté od českého daňového nerezidenta zdaňujeme v rámci příjmů z kapitálového majetku, kdy příjem činí 100 000 Kč.
 3. Celkový základ daně činí 600 000 Kč.
 4. Na základ daně aplikujeme daňovou sazbu dle zákona o daních z příjmů, kde od roku 2021 máme daňové sazby 15 % a 23 %. Vyšší sazba je aplikována až na tu část základu daně, která převýší částku 1 701 168 Kč. V našem případě tedy aplikujeme pouze sazbu 15 %.
 5. Daň ve výši 15 % činí 90 000 Kč.
 6. Nyní je nezbytné otevřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění, abychom zjistili, kterou metodu zamezení dvojímu zdanění je možné použít. Ve smlouvě je uvedena metoda prostého zápočtu, při které se postupuje následovně:

příjmy ze zdrojů v zahraničí: 100 000 Kč,

daň zaplacená v zahraničí: 25 000 Kč.

Koeficient zápočtu (maximální částka daně zaplacené v zahraničí, kterou můžeme započítat vůči české daňové povinnosti)

16,67 % (100 000 Kč/600 000 Kč = 0,1667).

Maximálně tedy můžeme započíst 16,67 % z vypočtené daně 90 000 Kč, což odpovídá částce 15 003 Kč.

 • Daň po provedení zápočtu činí 74 997 Kč. Poplatníka se dále týkají tzv. slevy na dani, kdy každý daňový rezident České republiky má nárok na základní slevu na dani, která pro rok 2021 dosahuje částky 27 840 Kč.
 • Celkově pan Novotný zaplatí na dani 50 157 Kč.
Změny daně 2021 2022

Změny v daňovém přiznání 2021

Od roku 2021 nám zákonodárci do zákona o daních z příjmů přichystali několik novinek, přičemž jednou z nich jsou změny týkající se sazeb daně. Do konce roku 2020 jsme v zákoně měli sazbu 15 % a tzv. solidární zvýšení daně. Solidární zvýšení daně se však týkalo pouze příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti.

Od roku 2021 je tzv. solidární zvýšení daně zrušeno a je nahrazeno novou daňovou sazbou. Nově tedy v zákoně máme daňové sazby 15 a 23 %. Sazba 23 % se však uplatní na všechny dílčí základy daně daňového poplatníka (nikoli pouze na příjmy ze zaměstnání a z podnikání), pokud základ daně překročí 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2021 se jedná o částku 1 701 168 Kč). Aplikaci sazeb daně si ukážeme na konkrétním příkladu.

Příklad na progresivní zdanění

Pan Chytrý dosáhl příjmů z prodeje akcií společnosti XY ve výši 2 500 000 Kč, jeho nabývací cena byla před dvěma lety 1 200 000 Kč. Ve zdaňovacím období ještě pan Chytrý obdržel dividendu ve výši 175 000 Kč. Dále inkasoval v čisté výši dividendu od společnosti ExxonMobil ve výši 50 000 USD, přičemž panu Chytrému byla v zahraničí sražena daň ve výši 9 000 USD (metodou zamezení dvojího zdanění je prostý zápočet).

příklady zdanění trading

Stanovte výslednou částku daně. Jednotný kurz pro účely toho příkladu uvažujme 20 CZK/USD.

 1. Z textu již víme, že příjmy z prodeje akcií se zdaňují jako ostatní příjem. Tříletý časový test pro osvobození není naplněn, a příjem z prodeje akcií společnosti XY bude tedy podléhat zdanění. Vůči příjmu 2 500 000 Kč můžeme uplatnit pořizovací cenu investice ve výši 1 200 000 Kč. Dílčím základem daně je částka 1 300 000 Kč.
 2. Dividendy přijaté od českého daňového rezidenta podléhají srážkové dani. Příjmem tedy ihned zdaní samotný plátce příjmu a k panu Chytrému se již dostanou dividendy v čisté výši, které se do daňového přiznání neuvádí.
 3. Dividendy přijaté od společnosti ExxonMobil, daňového nerezidenta České republiky, se však v daňovém přiznání objevit musí, a to v hrubé výši. Tyto dividendy zdaňujeme v rámci dílčího základu daně příjmy z kapitálového majetku, dílčí základ daně činí 20 CZK/USD x 59 000 USD = 1 180 000 Kč.
 4. Celkový základ daně činí 2 480 000 Kč, přičemž na část základu daně ve výši 1 701 168 Kč uplatníme 15% sazbu daně, na zbylou část poté 23 %

1 701 168 Kč x 0,15 = 255 175,20 Kč

778 832 Kč x 0,23 = 179 131,36 Kč.

Celková daň po zaokrouhlení poté činí 434 307 Kč.

 • Dále můžeme započíst část daně zaplacené v zahraničí.

Koeficient zápočtu: 0,4758 (1 180 000/2 480 000)

Maximální částka daně k započtení: 0,4758 x 434 307 Kč = 206 643,27 Kč. Je tedy možné započíst celou daň uhrazenou v zahraničí, tj. 180 000 Kč (9 000 USD x 20 CZK/USD).

Daň po zápočtu činí 254 307 Kč.

 • Uplatníme-li základní slevu na poplatníka, činí výsledná daň 226 467 Kč.

Takto by vyšla celková daňová povinnost, kdybychom dividendy přijaté ze zahraničí zdaňovali v tzv. běžném základu daně.


Recenze brokerů česko

Samostatný základ daně

Příjmy ze zdrojů v zahraničí však je možné danit i v tzv. samostatném základu daně, kde hlavní výhodou je skutečnost, že na celý samostatný základ daně se aplikuje sazba 15 %. V předchozích letech se příjem vždy zdanil 15% sazbou daně v rámci běžného základu daně. Nově však, abychom v rámci zákona dosáhli optimalizace, bude možné dividendy jako příjem ze zdrojů v zahraničí zdanit v samostatném základu daně, čímž dále klesne tzv. běžný základ daně. Ukážeme detailně na číslech z předchozího příkladu.

Příklad – samostatný základ daně

 1. Příjem z prodeje akcií je nezbytné zdanit v rámci tzv. běžného základu daně. Běžný základ daně tedy činí 1 300 000 Kč. Běžný základ daně nepřesahuje částku 1 701 168 Kč, proto budeme aplikovat pouze sazbu 15 %.
 2. Daň ve výši 15 % činí 195 000 Kč, po uplatnění základní slevy 27 840 Kč již pouze 167 160 Kč.

Samostatný základ daně

 1. V samostatném základu daně zdaníme hrubou výši dividend ve výši 1 180 000 Kč. Na tento samostatný základ daně uplatníme 15% sazbu, po které daň vychází na 177 000 Kč.
 2. Uplatníme-li pro zamezení dvojího zdanění dle platné smlouvy metodu prostého zápočtu, můžeme započíst maximálně 177 000 Kč. V zahraničí byla sražena daň ve výši 9 000 USD (180 000 Kč).
 3. Daň ze samostatného základu daně je nulová.

Celková daňová povinnost činí 167 160 Kč. Porovnáme-li s předchozím příkladem, je patrné, že jsme tímto způsobem ušetřili na dani 59 607 Kč.

Získejte ukázku, jak vyplnit daňové přiznání

Daňové přiznání trading a investování

Potřebujete pomoct s podáním daňového přiznání? Napište mi na info@tradecz.cz

TCZ závěr

Stejně jako v předešlém článku o zdanění zisků z tradingu a investování vám i nyní doporučím, abyste vše projednali se svým daňovým poradcem.

Pokud žádného nemáte, nebo ne takového, který by se v této problematice vyznal, napište mi a já vám předám kontakt.

Trading a daně

Vyplnit a podat daňové přiznání není těžké a zvládne to opravdu každý smrtelník. Velmi dobře vám poradí také na finančním úřadě, nebo si mnohdy stačí projít diskuzní fóra na webu (pozor na relevantnost).

Zároveň vás musím upozornit na to, že předpisy a zákony se mění, takže i když se snažíme článek aktualizovat, může dojít ke změnám, které nejsou v tomto článku zahrnuty.

Pokud daníte zisk z tradingu a investování, neberte to ihned jako negativní zkušenost. Patříte mezi pár procent burziánů, kteří dokážou dlouhodobě vydělávat 😊 .


Rádi byste dosahovali zisků z tradingu a investování?
Absolvujte online kurzy na akcie, forex, komodity či opce.

online kurz forex a komodity
online kurz akcie a opce
patreon tradecz

Obchodujte a investujte u kvalitního brokera

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Klíčová slova: investice a daně, zdanění zisků z investování, trading a daně, daně z forexu, zdanění forexu, akcie a daně, zdanění kryptoměn, kryptoměny a daně, jak danit dividendy, jak zdajit zisk z investování, kapitálové trhy a daně

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy

Ebook